Your Content Here
اليوم الأحد 18 أغسطس 2019 - 6:58 صباحًا
أخر تحديث : الثلاثاء 25 يونيو 2013 - 2:26 مساءً

Tixnderrisin n Saɛid dg udrar n Sidi Σabid


أسماء أوطاح :

Taxnderrist wis 8
ɛ/ Σ = ع
X = خ
C = ش
ḥ = ح
ɣ = غ
Q = ق
ṭ = ط
ḍ = ض
ṣ = ص
lt=tc
Ll=dj

Saɛid d aḥnjir d amẓyan isseɛda tudrt ins g uḥsi n udrar n Sidi Ɛabid. Zeggwami d ilul, yufa adrar zdat n tiṭṭawin ins, ittlaɣa as d ad gs iwddar, ad gs issen tudrt, ad gs ilmd targazt. Cḥal ma nnan as ymmas d babas, alaɣi n udrar n Sidi Ɛabid yujar marra min d as qqarn.

Taɛanṣart

« Luxa nc, nnubt inu ! ».

“Lla cm tnḍud luxa nc!”

Aɛiyyḍ n iḥnjirn d tḥnjirin ad as tettslid zi manis. Ajnna qqaɛ d ddxaxn, tamurt qqaɛ d tifggirin, ci d timẓyanin ci d timqqranin. Kul tarfiqt tettg tafggirt i ɣa tzmr ad tnḍu. Imqqranen d tmqqranin ttggn tt d tamqqrant, timẓyanin d imẓyanen ttggn tt d tamẓyant.

S umẓyan s tmqqrant aɣmbub nsn iwwa s arbu n tmssi. Arɣan zg uzllif ar iḍarn. Zi lwqt ar lwqt, truccan ayawya s waman ḥuma ur dɛɛqn.

Taɛanṣart, ass nni mindg tettg tmssi tamɣra ag waman. Zggwami ɣa tgr tfuyt d zi ɣa tɣli, iman d arrimt d wul ggin awal ad nnbjin ar tmɣra n waman d tmssi, mani ttwaksayn zi tmurt ar mani ci.

Zggwami dd tkkr ymmas n Saɛid zg iḍṣ nttat tettrucca s waman: taddart, tazniqt, tarwa, tiɣmriwn innufrn, tazqqa, …Ur d as iqqim umkan ula d ci ur t trucc s waman.

Aman, aman, aman. N yilel, n iɣzr, n tala, n tanut, n tsbbalt,…Min ma yilin tn. Iwdan ffudn aman axmi ɛmmars ur swin. Rid sessn ɣir i tɛddist, sessn i yiman, i wul, i twngimt,…sessn, ssiridn, truccan.

X tma n yilel, i d yuffu Saɛid d imddukkal ins d azgn amqqran zg imzdaɣ d tmzdaɣ n tmdint. Irwl as i ymmas. Nttat tazzl tikarmin as, ntta ittxuttul as ḥuma ur d as tettims zzit n wulli i tnzar. Ymmas tqqar qa s uɣir xs ad tt igg gi tɛanṣart, tettṣṣar zi min illan ur ikni, ntta ikarh itt. Ammn i iqqimn ar wami wwḍn ar ṣabadiya.

Aftaḥ n tɛanṣart ittkks tudayt tqqar as ymmas. Tiftisin n tmdint uffunt id tmulluɣnt s iwdan, illa wi i dd iwwin xlli d lksibt ad tssird dg waman.

Wn ɣa yadfn dg waman ad tn ikkssi jr ifassn ad tn ittsiyab dg ujnna. Aman tṣarn d x iwdan am tmqqa n unẓar gi lwqt n tzawa. Ass nni, tisfay astiqa ttɛawadnt tinfas, astiqa ssawaḍnt id min irṣṣan dg walliɣ n yilel: tirja i innurin, alaɣi n ljdud, isitam n tiwcca,…

Saɛid d lɛicart ins ḥaman Taɣzart Tamẓyant ḥuma ad ilin wḥḥdsn. Taftist nsn tmmars ar iḍarn n ḍhar n Ssllum x jjiht ins d taẓlmaḍt n udrar n Sidi ɛabid. Ntnin tcucn x iẓra, x uḍuqẓ n tsfay, x ixubac i zdɣn imudar n yilel imẓyanen. Jr uẓru d uẓru, kksn tɣucbunt n uftaḥ d tirart d tikkst n tzɣar, amssall, ikurẓmiwn. Mlmi ttahḥḥln, tḥrillizn x cwit n tjdit i din illan, fsrn ixf nsn i tfuyt n tɛanṣart, ad asn tccar iman d arrimt s tayri d wafra i min iqqimn zg usggwas. Ul nsn ifrh s min tn ittrajan tamddit. Ttxmmamn gi muk tgga tfggirt i ɣa ggn, manct tlla, man amkan mani i tt ɣa ggn,… Ikcwaḍ qa swjdn tn zggwami slln zg uqmmum n ymmatsn ila tɛanṣart tettqrrab d. Grwn mis ɣa ggn tafggirt d taqmqamt. Maca, ad zmmrn ad tt nḍwn ?

Iwdan qqaɛ rwwḥn ar tudrin, ntnin am lbda, ur ttikin ag lwqt xmi tɛdda. Ur kkirn ar wami ukan ag wadan tqijjiwn s ulaẓ. Luxnni qlɛn ttazzln.

Ɣir iwwḍ Saɛid ar twwurt n taddart nsn, yuca d ssin ci n lfwaḥ ur t xṭṭint tnzar n Saɛid: Imcyax. Macca nni i dd ittasn zg usggwas ar usggwas: irdn, tinifin d ibawn munen dg ict n tqnuct.

Icca Saɛid imcyax ar wami zg d dwln, yuri ar tzqqa, iksi d ikcwaḍ uka iffɣ.

Gin awal ad munen ar usarag ittawin ar umrabḍ. Din ad iliq i tfggirin. Amkan imɣar d amiriw. Din i ɣa iwqɛ umɛand d umsizwr x unḍaw.

Ag ikcwaḍ wwin d ci nnɣni, bla zgs tamddit n tɛanṣart ur tettilli d tamddit.

Ag tdggwat, ila munen d marra iḥnjirn d tḥnjirin, iḥudriyn d tḥudiryin s tzdmin nsn. Ci isrusa ikcwaḍ, ci isɛurruc itn, ci ittizi timssi,…

Ibda umsizwr. Saɛid d imddukkal ins qwwrn d tafggirt tmɣar. Maca ntnin ɛad d imẓyanen. Txzzarn dgs, txzzarn dg waddud nsn. Timssi tcca ajnna, tssaggwad. I tɣnnant mani tt ɣa jjn?

Ad raḥn ad qllbn ayli dwln ar tkarmin. Imqqranen ḍḥḥkn xsn. Yuri Saɛid ar ict n tɛrurt. Imddukkal ins ttɣiln ixiyyq. Jjan t, qqimn txzzarn muk as ttggn iḥudriyn i unḍaw n tfggirin timqqrannin, Ur ukin mizi ttblan umi ttwalan Saɛid iwwi d tankkayt zi tɛrurt, dadadadadadada uka ntta inḍu tafggirt iṣar arawan ins ɛad.

Ksin gi tɣuyyt d tcrrift. Zi ssin d tsawnt ur skutin, talayt ar tɛrurt, tankkayt, anḍaw. Zi lwqt a tnni nnɣni, ttlqafnt tn tirjin dg iḍarn, maca ntnin ur ttbddin.

Wnni d tnni ur inṭṭwn tifggirin ittg ci nnɣni. Ci ittg tiṣffarin s iɛqqayn n umcmac, tibliɣin ttsiyyabnt tn gi tmssi, ttddznt tn, ttggnt zgsn taẓult.

Umi uḥḥln munen ar mani kksn ad kmmln i uqṣṣar n tɛanṣart. Luxxni jbdn d iḥnjirn dduzan : agmbri s llaṭet n zzit d ifilan n tgmrawt, allun i tɣrrafnt tymmatin s yilm n uqnni, d uṭamṭam i ittwaggn s iqdduḥn n ṣṣbiɣt.

Taṣḍma n Saɛid d imddukkal ins tlul d ass n tɛanṣart. Ula d ijj zzgsn ma issn ad iwwt tamuzikt, maca umi tt nnan, nnan tt. Ad wwtn, ad ɣnnjn ad cḍḥn. Iffh d muk ma iffɣ d, ad gz ssufɣn icuɛaḍ. Aṭṭas zgwwami ntnin ttxmmamn ad ggn ict n tṣḍma n uɣnnij d tmuzikt, xmi ttslan i tṣḍmiwin timqqranin tdrrabnt gi ci n tɣmmart niɣ dg udrar, iteṭṭf itn ci n izmri d amqqran. Ila d asittm ad ɣrsn tili ula d ntnin taṣḍma. Iɣnnijn n Lɣiwan d Twattun d Qusmit d Tiydrin…ur d asn ttkksn zi twngimt. Saɛid ittffɣ zgsn ittadf zzgsn. Attaf aqqa t x macca ag lḥbab ins, ur ittiki ḥtta ad yaf ittɣnnaj: tettlaɣa tettruuuu…

Smunen d xsn aɛbbij iḥnjirn. Ma tiḥnjirin qa njmɛnt ar tudrin nsnt. Tnni i din iguran, tusi d ɣrs ymmas niɣ d babas ẓẓuɣrn tt zi tqjwawt. Gi tudrin, ddxan n mrru issfsax aḍan, ittlaɣa d x min iknan.

Zɛma ur ssinen i bu uẓawan n ci, maca ict n tbabbaḥt n tmijja tmun ag wul iḥrrn d tayri n usnflul ssufɣn d ci n llɣa ssɛdan akids Saɛid d lɛicart ins ict n tmddit ur tettwattu dg wass min ɣar ur illi wumas.

Katalunya, yunyu 2013

أوسمة :

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع الريف الحر الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم، وتجنب الشخصنة و إستعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الإحترام بين الجميع . ونحيطكم علما أن جميع التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية عليها، ولا يتحمل مسؤولية ما يُنشر نقلًا عن مواقع أخرى أو بركن آراء حرة.